Privacybeleid

Privacybeleid

Als je de Blueplates-app gebruikt, vertrouw je ons jouw persoonlijke gegevens toe. In dit privacybeleid informeren we je duidelijk en transparant over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Als gebruiker van de Blueplates-app neem je deze dienst af van OOY Mobility B.V. Hierna worden OOY Mobility B.V. en Blueplates-app aangeduid als “Blueplates”, “wij”, “ons” of “onze”.

We doen er alles aan om je privacy te beschermen, daarom gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. In alle gevallen gedraagt ​​ OOY Mobility B.V. zich conform de geldende wetgeving en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit houdt in dat we:

 • jouw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt. Deze doeleinden en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • expliciete toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken, indien nodig voor verwerking;
 • zorgen voor de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen;
 • jouw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten, je hierover informeren en deze respecteren.

Als Blueplates zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als je vragen hebt.

 

Informatie die we verzamelen

We gebruiken de informatie die we via onze diensten verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor Blueplates en onze gebruikers. We verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie over vertrouwelijke medische feiten, raciale of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen of seksualiteit.

We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die jij ons geeft, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie die we krijgen door het gebruik van de Blueplates-diensten, zoals:
  • Log informatie:
   Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie in serverlogboeken en slaan deze op. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
   • details over hoe jij onze dienst hebt gebruikt;
   • telefonie-loginformatie, zoals jouw telefoonnummer, tijd en datum of oproepen naar onze helpdesk, de duur van deze oproepen;
   • internetprotocol-adres van jouw smartphone bij gebruik van de Blueplates-app;
   • browsertype, browsertaal, de datum en tijd van jouw bezoeken;
   • cookies die jouw browser uniek kunnen identificeren.
  • Locatie-informatie:
   Wanneer je onze dienst gebruikt, kunnen wij informatie over jouw werkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om de locatie te bepalen, inclusief IP-adres, GPS et cetera.
  • Locatie-opslag:
   We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) lokaal op jouw mobiele apparaat verzamelen en opslaan met behulp van toepassingen zoals web-opslag van browsers en cache van app-gegevens.

Zie bijlage A voor een gedetailleerd overzicht van welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe deze wordt bewaard.

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen:

 • We gebruiken de informatie die we van onze diensten verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor Blueplates en onze gebruikers. We gebruiken deze informatie ook om je verschillende mogelijkheden aan te bieden zoals:
  • alleen voertuigen te tonen die beschikbaar zijn om geboekt te worden;
  • alleen de beschikbare voertuigen op loopafstand te laten zien;
  • eerder gebruikte voertuigen boven aan de lijst te tonen, bij het maken van een reservering;
  • het genereren van facturen waarin jouw gegevens al zijn ingevuld.
 • Wij verwerken jouw persoonlijke informatie en de informatie die we verzamelen van onze diensten binnen de EU.

 

Toegang tot en bijwerken van jouw persoonlijke gegevens

 • Telkens wanneer je onze diensten gebruikt, proberen we je toegang te geven tot jouw persoonlijke gegevens. Als deze gegevens onjuist zijn, kun je deze aanpassen of verwijderen – tenzij wij deze informatie nodig hebben om wettelijke of bedrijfsmatige redenen.
 • We willen onze diensten zodanig onderhouden dat informatie wordt beschermd tegen onbedoelde of kwaadwillige vernietiging. Daarom kunnen we de bestanden niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en kunnen we geen informatie van onze back-upsystemen verwijderen.

 

Informatie die we delen

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en individuen buiten Blueplates, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

  • Met fleetmanagers
   Indien je Blueplates-account wordt beheerd door jouw fleetmanager, dan heeft deze toegang tot jouw Blueplates-accountinformatie (inclusief persoonlijke gegevens). Jouw fleetmanager kan mogelijk:
  • (optioneel) statistieken bekijken over jouw account, zoals statistieken over het gebruik van de service voor autodelen;
   • (optioneel) jouw accounttoegang opschorten of beëindigen; 
   • (optioneel) toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen als onderdeel van jouw account;
   • (optioneel) jouw accountgegevens ontvangen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek;
   • (optioneel) de mogelijkheid beperken om informatie of privacy-instellingen te verwijderen of te bewerken.
  • Voor externe verwerking
   Wij verstrekken persoonlijke informatie aan onze vertrouwde sub-processors om deze voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
  • Om juridische redenen
   We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Blueplates als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
    • te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek;
    • toepasselijke servicevoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen;
    • fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
    • schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Blueplates, onze gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

  We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie publiekelijk delen om trends in ons marketingmateriaal te laten zien over het algemene gebruik van ons autodeelplatform.

  Als Blueplates betrokken is bij een fusie, overname of verkoop, zullen we doorgaan met het waarborgen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of wordt onderworpen aan een ander privacybeleid.

  Blueplates deelt geen persoonlijke gegevens met een sub-verwerker zonder een sub- verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  Informatiebeveiliging

  We doen ons uiterste best om Blueplates en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie die we bezitten. Met name:

  • We versleutelen veel van onze diensten met Secure Socket Layer.
  • We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.
  • We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot medewerkers, contractanten en agenten van Blueplates die deze informatie nodig hebben om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Als ze niet aan deze verplichtingen voldoen, worden ze hierop aangesproken en kan het contract beëindigd worden.

   

  Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

  Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Blueplates. Ons privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen die aan onze diensten zijn gekoppeld. Ons privacybeleid dekt niet de informatievoorziening van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor onze diensten.

   

  Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

  We evalueren regelmatig de naleving van ons privacybeleid. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om op te volgen. We werken samen met de juiste regelgevende instanties, inclusief (lokale) gegevensbeschermingsautoriteiten, om klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen, als we die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

   

  Recht van vergetelheid

  Nieuw onder GDPR is het recht van een gebruiker om door de Blueplates-dienst via de fleetmanager te worden ‘vergeten’. Omdat verwijderen niet mogelijk is, zullen we in plaats daarvan de profielgegevens van de gebruiker anonimiseren.

  Een aanvraag zal binnen maximaal acht weken worden voltooid. Die tijd is nodig om rekening te houden met het ontvangen van eventuele boetes en het sluiten van alle facturen. Rapporten die beschikbaar zijn voor juridische/belasting-/ kostendoeleinden zijn na de aanvraag niet meer beschikbaar voor deze gebruiker.

  Facturen blijven in de backoffice van Blueplates omdat er een wettelijke verplichting is om facturen te bewaren voor fiscale en juridische doeleinden.

  De bewaartermijn van Blueplates-servicegegevens voor back-ups is vier weken, de maximale doorlooptijd om te worden ‘vergeten’ is dus in totaal twaalf weken.

  Recht op data-portabiliteit

  Nieuw bij AVG is het recht van een gebruiker om zijn informatie te laten exporteren vanuit de Blueplates-diensten. De gebruiker kan zijn historische boekingsinformatie exporteren via de backoffice van Blueplates.

   

  Dataretentie

  Blueplates slaat jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is bij wet of voor doeleinden van verwerking. Blueplates deactiveert automatisch een gebruikersaccount wanneer deze twee jaar lang niet gebruikt is. Twee jaar na de-activatie worden de gebruikersdata van deze gebruikersaccount automatisch geanonimiseerd.

  Veranderingen

  Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen jouw rechten onder dit privacybeleid niet verminderen zonder je uitdrukkelijke toestemming. We zullen wijzigingen in het privacybeleid in de Blueplates-app en website(s) plaatsen en we zullen ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief bewaren voor jouw beoordeling.

   

  Bijlage A

  Gebruikersnaam

  Unieke ID van een gebruiker die nodig is om te kunnen inloggen op de Blueplates app. Omdat de gebruiker zelf deze gebruikersnaam kan bepalen, kan dit persoonlijke informatie bevatten (meestal een e-mailadres). 

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  E-mailadres

  Het e-mailadres wordt gebruikt voor:

  • communicatie tijdens de verschillende processen bij het gebruik van de Blueplates-diensten, zoals bevestigingen van gemaakte reserveringen, gemaakte reizen, status van de gebruiker, facturering;
  • marketingdoeleinden (nadat toestemming is gegeven).

   

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Voornaam – Tweede naamAchternaam

  Deze velden worden samen gebruikt om:

  • correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon;
  • de gebruiker te identificeren in rapporten voor beheerders.

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Straatnaam

  Huisnummer

  Huisnummer toevoeging

  Postcode

  Woonplaats

  Het thuisadres van de gebruiker wordt gebruikt om:

  • correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon

  (Optioneel, maar verplicht wanneer aan de gebruiker moet worden gefactureerd)

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Telefoonnummer

  Wordt gebruikt om fleetmanagers in contact te brengen met de gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde dienst (optioneel)

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Mobiel nummer

  Wordt gebruikt om de fleetmanager in contact te brengen met de gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde dienst 

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Boekingsinformatie

  Een voertuig kan alleen door de gebruiker worden gebruikt bij het maken van een boeking. Deze informatie wordt gebruikt om:

  • de duur en afstand die gereden wordt door de gebruiker te bepalen;
  • de kosten voor het gebruik van het voertuig te bepalen;
  • de kosten vervolgens toe te wijzen aan de juiste gebruiker;
  • een fout of probleemsituatie te analyseren om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren;
  • rapportages te maken voor zowel de fleetmanager als de gebruiker, onder andere voor fiscale rapportage om aan te geven of het om privé- of zakelijk gebruik van het voertuig gaat.

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast.

  Locatie informatie

  Bij gebruik van een voertuig wordt de locatie om de twintig seconden bepaald, die via een boeking aan de gebruiker is gerelateerd.

  De locatie van het voertuig, in relatie tot de gebruiker, wordt gebruikt om:

  • de afstand en de duur van het voertuig dat door de gebruiker wordt gebruikt, te bepalen;
  • de gemiddelde gereden snelheid door de gebruiker te bepalen:
  • de kosten voor het gebruik van het voertuig te bepalen;
  • de kosten vervolgens toe te wijzen aan de juiste gebruiker;
  • een fout of probleemsituatie te analyseren om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren.

  Bij het instellen van de Blueplates-dienst kan de toegankelijkheid tot deze informatie worden beperkt tot geselecteerde fleetmanager(s).

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast.

  Rijbewijsnummer, chauffeurskaart, ondernemerskaart

  Deze zijn vereist om de persoon die een voertuig wil gebruiken te identificeren en te valideren (optioneel). 

  Deze informatie kan niet door de gebruiker worden bekeken of aangepast.

  IBAN-nummer/BIC-code

  Het bankrekeningnummer en de BIC-code kunnen vereist zijn om de Blueplates-diensten te gebruiken bij het gebruik van automatische incassomethoden (optioneel).

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

  Gebeurtenisregistratie-informatie

  Elke activiteit die een gebruiker uitvoert met behulp van het Blueplates-systeem wordt vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt om problemen op te lossen of om het systeem te verbeteren. 

  Deze informatie kan niet door de gebruiker worden bekeken of aangepast.

  Facturen

  Persoonlijke informatie van gebruiker wordt gebruikt in facturen en rapporten. Facturen worden voor juridische doeleinden in het systeem bewaard.

  Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepas

  DOWNLOAD DE  BLUEPLATES APP!

  Zonder eigen auto geld verdienen als taxichauffeur?

  Download in de

  APP STORE

  Download via

  GOOGLE PLAY