Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van deze website van OOY Mobility B.V. (hierna ‘Blueplates’) en de daarmee verbonden websites van Blueplates is onderworpen aan de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik maken van deze website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met deze disclaimer, het privacy statement en de algemene voorwaarden van Blueplates.

Het privacy statement en de algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de volgende links:

Privacy statement

Algemene voorwaarden

 

Gebruik website

De op de website getoonde informatie wordt door Blueplates met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt door Blueplates uitdrukkelijk afgewezen.

Blueplates geeft geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de website of dat de servers die deze website ter beschikking stellen of dat elektronische berichten verzonden door Blueplates vrij zijn van virussen.

Indien Blueplates het vermoeden heeft dat de gebruiker misbruik maakt van de toegang tot de website, heeft zij het recht om de gebruiker de toegang tot het niet-afgeschermde en/of het afgeschermde gedeelte van de website te weigeren/ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

Blueplates behoudt zich nadrukkelijk alle auteursrechten voor. Het is de gebruiker van de website verboden de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blueplates. Van een artikel, blog of nieuwsbericht mogen wel de eerste vijf regels/zinnen (inclusief titel/kop) worden overgenomen, waarna een goed werkende hyperlink wordt geplaatst naar het oorspronkelijke artikel op een van de websites van Blueplates. Overname zonder een goed werkende hyperlink naar de oorspronkelijke tekst op de website van Blueplates is niet toegestaan.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of gelicentieerd aan Blueplates en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Blueplates zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel Blueplates uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op deze website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen

Blueplates behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren en/of de presentatie daarvan aan te passen. De voorwaarden uit deze disclaimer kunnen op elk moment door Blueplates worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

Toepasselijk recht

Zowel op de website als deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of verband houdende met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Contact

Blueplates stelt het op prijs wanneer je jouw vraag, opmerking en/of klacht aan ons kenbaar maakt. Dit kan per e-mail via info@blueplates.app.

DOWNLOAD DE  BLUEPLATES APP!

Zonder eigen auto geld verdienen als taxichauffeur?

Download in de

APP STORE

Download via

GOOGLE PLAY