Algemene Voorwaarden Bestuurder

Blueplates Algemene Voorwaarden voor Bestuurders

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van diensten van Blueplates waarbij taxiondernemers een auto huren via de Blueplates App.

Blueplates adviseert u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen zodat u op de hoogte bent van alle rechten en plichten die over en weer gelden. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op het platform van Blueplates.  

Hierna worden OOY MOBILITY BV, Stichting Ondersteuning Taxi Ondernemers, en Blueplates App aangeduid als “Blueplates”, “wij”, “ons” of “onze “. 

 

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Blueplates: de handelsnaam en het merk van de besloten vennootschap OOY Mobility B.V., gevestigd te Johan Cruijff Boulevard 65 1101DL Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80429785 en/of aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder, maar niet uitsluitend OOY Mobility B.V.  

Dienst/ Diensten: de dienst(en) die Blueplates aan de bestuurder verleent bestaande uit het aanbieden van een platform waarmee huur van een auto mogelijk wordt gemaakt. 

Profiel: een individuele profiel pagina die door u als gebruiker wordt gecreëerd en beheerd, wanneer u zich aanmeldt als gebruiker op het platform. 

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Profiel heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst. 

Geverifieerd Gebruiker: De Gebruiker die door Blueplates is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd op basis van een combinatie van controles op verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens. 

Huurder: De Geverifieerde Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij van een Voertuig. 

Bestuurder: de Geverifieerde Gebruiker die toegang heeft gekregen tot het gehuurde Voertuig via de eigen persoonlijke account en op wiens account een reservering loopt tijdens het gebruik. Hij/zij alleen mag het gehuurde Voertuig besturen. Het is niet toegestaan iemand anders dan de eigenaar van het account te laten inloggen op het gebruikersaccount, tenzij Blueplates daar uitdrukkelijk toestemming tot geeft.

Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij die de Verzekeringsovereenkomst via Blueplates aanbiedt. 

Bestuurdersovereenkomst: de tussen Blueplates en de bestuurder gesloten overeenkomst omtrent gebruik van de gehuurde auto.  

Verzekeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Blueplates als verzekeringsnemer, huurder als verzekerde en de verzekeraar ten behoeve van het gebruik van een voertuig dat via het platform wordt verhuurd.

Huursom: de som van het huurtarief, eventuele verzekering fee, Blueplates fee en eventuele andere toeslagen. 

Huurtarief: de prijs voor de huur per uur van het voertuig, exclusief eventuele andere toeslagen.

Kilometervergoeding: De prijs die betaald moet worden voor het excessief gebruik van kilometers. Dit valt buiten de vrije kilometers

Voorschotten: alle redelijke en evenredige kosten die blueplates ten behoeve van een huurder en/of namens een bestuurder heeft gemaakt gedurende de huurperiode, waaronder, maar niet uitsluitend kosten in verband met pech, ongeval, schadeherstel, wegsleepregelingen, verkeersboetes en/of anderszins. 

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de dienst. Deze staan op de website: (hier website invullen)

Huurperiode: de periode die ligt tussen het openen van de auto bij ontvangst van het voertuig door de Huurder en het einde van de rit. 

Huurverzoek: het aanbod van de huurder voor het sluiten van de huurovereenkomst, zoals via het platform kan worden verzonden aan Blueplates. 

Platform: het platform dat via de mobiele applicatie van Blueplates of de huidige en toekomstige Blueplates websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.blueplates.app of enige andere Blueplates website en onderliggende pagina ‘s, bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de dienst gebruik te maken. 

Content: alle informatie die door Blueplates zelf op het platform is geplaatst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten. 

Blueplates IE: alle IE rechten ten aanzien van de Dienst, het Platform en de Content. Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

IE rechten: alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow. 

Boordcomputer Taxi (BCT): de in de auto vereiste boordcomputer voor taxi’s welke de taxiritten en de arbeidstijden van de taxichauffeur registreert. De BCT kan gekoppeld zijn aan een eventueel aanwezige printer en taxameter. 

Chauffeurskaart/ Taxi-pas: een aan bestuurder afgegeven boordcomputerkaart door KIWA waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen.

Tankpas/ Laadpas: een aan de bestuurder beschikbaar gestelde pas, welke voorzien is van een magneetstrip en/of chip die elektronisch leesbare informatie bevat en uitsluitend dient voor afname van brandstof of elektriciteit voor het gehuurde voertuig.

Ondernemerskaart Blueplates: De geldige bedrijfsgebonden smartcard die aan Blueplates is afgegeven door KIWA voor ontgrendeling en toegang tot de boordcomputer in de taxi waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende taxiondernemer kan vaststellen.

Eigen Risico: het bedrag zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst, dat door huurder zelf betaald dient te worden in geval van schade.

Einde van de rit: de rit is beëindigd nadat de auto afgetankt weer op de ontvangstlocatie is teruggezet en de auto is afgesloten via de Blueplates app. Ingeval het een elektrische auto betreft is het aangesloten op het laadpunt en de Huurperiode is beëindigd. LET OP! Elektrische voertuigen dienen altijd op een laadpunt te worden aangesloten en moet er een laadsessie worden gestart. 

Pechmelding: een inkomende mededeling via de Blueplates app (of telefonisch) over geconstateerde mechanisch of technisch defect aan het voertuig tijdens het gebruik van het voertuig door de bestuurder tijdens de huurperiode, waarvan het ontstaan bij aanvang van de reis nog onzeker en onvoorzien is, binnen de looptijd van de huurovereenkomst ontstaat, niet het gevolg is van opzet, roekeloosheid, grove schuld, fraude of handelen of nalaten in strijd met wet- en regelgeving of enig gebruiks- of onderhoudsvoorschrift door bestuurder en ervoor zorgt dat bestuurder niet (veilig) verder kan rijden.

Schade: alle schade, gebreken en andere onvolkomenheden ontstaan aan het voertuig gedurende de huurperiode.

Voertuig: een verzekerd voertuig beoordeelt en geregistreerd in het RDW-kentekenregister als taxi met een blauw kentekenplaat voorzien van een geactiveerde BCT waarvoor een Taxi-pas vereist is. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke overeenkomsten (levering en het gebruik van de Dienst) via het Platform          van Blueplates, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan. 

2.2 Blueplates kan deze Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht op elk moment eenzijdig wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Voor de Gebruiker negatieve wijzigingen zullen tenminste een (1) maand vooraf bekend worden gemaakt. De wijzigingen treden een (1) maand na de bekendmaking of op een in de bekendmaking vermelde (latere) datum in werking. 

Indien de Gebruiker de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijke opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging(en) van kracht wordt. De opzegging dient door Blueplates te zijn ontvangen binnen een (1) maand na ontvangst door de Gebruiker van de bekendmaking. 

Indien je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden en/of Tarievenoverzicht, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Blueplates en de Gebruiker. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het Platform dient slechts ter informatie.

2.4 Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en mondelinge uitingen van Blueplates gaan de Algemene Voorwaarden voor. 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Blueplates, met uitsluiting van de voorwaarden van derden. In geval van eventuele strijdigheid met jouw voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden tenzij Blueplates jouw voorwaarden schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen Algemene Voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Blueplates erken je met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

 

Artikel 3 Totstandkoming, verlenging en beëindiging van de Huurovereenkomst 

3.1 De Huurovereenkomst start na volledige betaling van de Huursom en eventuele andere toeslagen en eindigt van rechtswege bij eindiging van de Huurperiode. De Huurder kan de huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigen in overeenstemming met het Boetebeleid.

3.2 Indien het Voertuig op een eerder tijdstip dan is afgesproken wordt ingeleverd, dan eindigt de huurovereenkomst. Gebruiker heeft geen recht op restitutie van de resterende Huursom.

3.3 Tot het einde van de beoogde Huurperiode, kan de Huurovereenkomst worden verlengd. Hierbij dient dezelfde procedure als bij het aangaan van de huurovereenkomst te worden gevolgd. Blijft acceptatie door Blueplates uit, dan is verlenging niet mogelijk en geldt de eerder gesloten Huurovereenkomst. 

 

Artikel 4 Registratie en Profiel 

4.1 Voor gebruik van de Dienst dient de Gebruiker zich te registreren een Profiel op te stellen.

4.2 De gebruiker garandeert dat alle informatie in het Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. De gebruiker erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform en de Dienst. De gebruiker verklaard zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in het Profiel. Alle schade die Blueplates of een derde lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie door gebruiker komt volledig voor rekening en risico van de gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaald. 

4.3 De gegevens die de gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

4.4 Het is niet toegestaan om je meer dan een (1) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform. 

4.5 Het profiel is strikt persoonlijk. Het is gebruiker dan ook niet toegestaan om de gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enige manier toegang te geven tot het Profiel. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Blueplates mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker is verplicht om bij enig vermoeden van misbruik van het profiel om dit te melden aan Blueplates.  Tevens rust op de gebruiker de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen om het wachtwoord en/of gebruikersnaam optimaal te beschermen. Blueplates adviseert alle gebruikers om periodiek het wachtwoord te wijzigen.  

4.6 Blueplates behoudt zich het recht voor om de registratie als Gebruiker op het Platform te weigeren, indien de door Blueplates gehanteerde veiligheidscontroles niet succesvol afgerond kunnen worden en/of niet voldaan kan worden aan door Blueplates gestelde vereisten voor de Dienst zoals vermeld in art. 4. Deze controles en vereisten kunnen onder andere zien op of te maken hebben met: 

 • Verificatie van de identiteit; 
 • Verificatie van rijbevoegdheid; 
 • Verificatie van taxibevoegdheid; 
 • Verificatie van ondernemingsbevoegdheid; 
 • Betaling & kredietwaardigheid; 
 • Risico inschatting; 
 • Blueplates historie.

 

4.7 Het staat Blueplates te allen tijde vrij om een Profiel te blokkeren en/of te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval een Gebruiker niet (of niet langer) voldoet aan de controles of vereisten zoals in artikel 3.6 vermeld zijn, in het geval van klachten over de Gebruiker die Blueplates ontvangt van andere Gebruikers, wanbetaling, oneigenlijk gebruik van het Platform, niet naleven van de Huurovereenkomst of Algemene Voorwaarden en/ of indien zij mag aannemen dat de veiligheid van het Platform in het geding is. Blueplates is niet gehouden de exacte grond(en) voor de blokkering en/ of verwijdering mede te delen. 

 

Artikel 5 Vereisten voor de Gebruiker 

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Blueplates moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Gebruiker moet de minimale leeftijd van 21 jaar oud hebben bereikt, en indien je een Voertuig wenst te huren; 
 2. gebruiker is minstens zesendertig (36) maanden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (voor de categorie Voertuig dat gebruiker wenst te huren);
 3. Gebruiker is in het bezit van een door KIWA afgegeven Chauffeurskaart en/of Ondernemerskaart en deze documenten zijn conform de daarvoor gestelde eisen geüpload in het Profiel van de gebruiker;

   

 4. Gebruiker is in het bezit van een geldig identiteitsbewijs en geldig rijbewijs en deze documenten zijn conform de daarvoor gestelde eisen geüpload in het Profiel van de gebruiker;

   

 5. Gebruiker is in het bezit van een overzicht van opgebouwde schadevrije jaren en is in de afgelopen twee (2) jaren voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst en/of registratie niet betrokken geweest bij meer dan twee (2) schadeclaims aan Voertuigen waar gebruiker direct of indirect aansprakelijk voor is gehouden;

   

 6. Gebruiker is in de afgelopen acht (8) jaar: 
  1. Niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens wanprestatie, achterstallige betalingen, fraude, onrechtmatig of slecht gedrag, of anderszins, en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld aan een door gebruiker of op gebruikersnaam gesloten verzekering, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking; 
  2. niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude;

    

 7. Gebruiker gebruikt geen medicatie en heeft geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor het rijgedrag negatief kan worden beïnvloed;

   

 8. Gebruiker heeft het Profiel volledig naar waarheid ingevuld en een recente foto van zichzelf als profielfoto geüpload in het Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;

   

 9. Gebruiker heeft ingestemd en is akkoord gegaan met, Blueplates Bestuurdersovereenkomst, deze Blueplates Algemene Voorwaarden, Blueplates Annuleringskosten en algemeen boetebeleid, Blueplates Privacy & Cookiebeleid en Blueplates Huisregels en Community normen.

   

5.2 Door registratie garandeert de gebruiker dat hij voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien gebruiker niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag gebruiker geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is Blueplates gerechtigd gebruiker van gebruik van de Dienst uit te sluiten en het Profiel te verwijderen. 

5.3 Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor alle schade, boetes en kosten die gebruiker, Blueplates en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat niet wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.  

5.4 Blueplates en de Verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Gebruiker te controleren door middel van databases van derden. 

5.5 Blueplates behoudt zich het recht voor additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of de registratie als Gebruiker, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de controle van identiteit(gegevens), de staat van het Voertuig en/of overige transactiegegevens. 

 

Artikel 6 Vereisten voor Blueplates & Voertuig 

6.1 Als huurder mag van Blueplates worden verwacht dat; 

 

 1. Alle taxi’s die ter verhuur worden aangeboden, verzekerde Voertuigen zijn en gereed zijn voor gezamenlijk taxigebruik;

   

 2. Blueplates garandeert dat alle aan gebruiker aangeboden Voertuigen voldoen aan de volgende vereisten: 
  1. Alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in Nederland; 
  2. Het Voertuig is voorzien van een geldige APK; 
  3. Het Voertuig is ten minste verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inzittenden verzekering, waarbij de Verzekeraar weet dat de auto gebruikt wordt als taxi door Voertuigeigenaar en Gebruikers van Blueplates voor personenvervoer; 
  4. Alle belastingen, waaronder wegenbelasting, ten aanzien van het Voertuig zijn (tijdig) betaald; 
  5. Het Voertuig is voorzien van een geldig blauw kenteken, welk kenteken geldig en geregistreerd is in Nederland waar het Voertuig wordt verhuurd; 
  6. Het Voertuig is voorzien van een werkend BCT. Boordcomputer kan gekoppeld zijn aan een eventueel aanwezige printer en taxameter; 
  7. Het Voertuig heeft of krijgt al het regulier onderhoud zoals geadviseerd door de fabrikant van het Voertuig; 
  8. Het Voertuig kan normaal worden gebruikt en bevat voldoende noodzakelijke vloeistoffen, waaronder, maar niet uitsluitend, motorolie, remolie, koelvloeistof, etc.;

    

6.2 Indien een Voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, mag gebruiker verwachten dat Blueplates het voertuig deactiveert en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten beëindigd en/of Huurverzoeken afwijst. De bestaande reserveringen zullen, indien gewenst, kosteloos worden omgeboekt of geannuleerd.

6.3 Blueplates is gelet op het bepaalde in artikel 5.2 te allen tijde gerechtigd het Voertuig van het Platform te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/of aanwijzingen heeft dat een Voertuig niet meer voldoet aan een of meerdere vereisten zoals gesteld in artikel 5.1 sub 2. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel Pech-meldingen betrekking hebben op een Voertuig. 

 

Artikel 7 Het Platform 

7.1 Blueplates biedt het Platform ‘as is’ aan. Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die worden aangetroffen op het Platform op het moment van gebruik. Blueplates sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

7.2 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens gebruiker. Indien gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen staat het gebruiker vrij om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en het Profiel te verwijderen. 

7.3 Blueplates garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Gebruiker aanvaardt dat Blueplates niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst. 

7.4 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens gebruiker aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform. 

7.5 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens gebruiker aansprakelijk te worden, Voertuigen van het Platform te verwijderen. 

7.6 Gebruiker aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens Blueplates en eventuele derden voor alle informatie die gebruiker via het Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Huurovereenkomst, Verzekeringsovereenkomst en/of Huurverzoek. 

7.7 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates geen enkele garantie geeft en kan geven op Voertuigen die worden aangeboden via het Platform en de op het Platform, middels Profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Gebruiker aanvaardt voorts dat gebruiker Blueplates op geen enkele wijze aansprakelijk kan stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 

 

Artikel 8 Kilometervrij verhuren  

8.1 Het kilometervrij verhuren geschiedt op basis van de fair use policy. De voertuigen worden kilometervrij verhuurd aan alle community gebruikers.

8.2 Op het hierboven genoemde zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Als er blijkt dat er na afloop van de huurperiode sprake is geweest van misbruik of een excessief aantal totaal gereden kilometers. (Dit houdt in meer dan 2.500 gereden kilometers per week). Blueplates behoudt in deze gevallen het recht om de kosten in rekening te brengen, voor de extra gereden kilometers, de huurperiode te beëindigen en/of andere voorwaarden te stellen. 

8.3 Alle voertuigen zijn vanaf dag 1 kilometervrij te verhuren.

 

 

Artikel 9 Verplichtingen uit de Huurovereenkomst 

9.1 Gedurende de Huurperiode is gebruiker verantwoordelijk voor het Voertuig en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van het Voertuig. 

9.2 Jij staat ervoor in dat jij het Voertuig zal gebruiken conform deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kun je vinden op het Platform. 

9.3 Het is verboden om het voertuig door een ander dan de gebruiker zelf te laten besturen. 

9.4 Bij het retourneren van het voertuig is de gebruiker verplicht om de volgende bepalingen in acht te nemen en is gebruiker verantwoordelijk voor het retourneren van het voertuig: 

 

 1. Op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst; 

 

 1. Inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen, waaronder maar niet uitsluitend het reservewiel, de krik en alle andere materialen aanwezig in het Voertuig op het moment waarop het Voertuig ter beschikking is gesteld aan de;

   

 2. Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het in ontvangst nemen van het voertuig, tenzij anders overeengekomen;

   

 3. In dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van het voertuig, tenzij anders overeengekomen;

   

 4. Indien in het Voertuig een Tankpas, Laadpas of vergelijkbaar betaalmiddel aanwezig is, is het gebruik hiervan kosteloos voor zover hiermee uitsluitend de brandstof voor het voertuig wordt betaald. Gebruik hiervan voor andere voertuigen, dan wel ten behoeve van enig ander artikel dan brandstof voor het voertuig is verboden en vormt een misdrijf. Indien deze betaalmiddelen aantoonbaar op enig moment ten behoeve van enige ander voertuig misbruikt blijkt, wordt aansprakelijk gehouden om alle kosten voor brandstof/energie aan Blueplates te vergoeden conform onderbouwde schatting van Blueplates, behoudens tegenbewijs. Gebruiker is daarnaast direct een contractuele boete verschuldigd van € 1.000,00 per aangetoond geval de bewijslast ligt bij Blueplates. Indien (verdere) gevallen aannemelijk zijn zonder dat deze reeds zijn aangetoond, zal aan Blueplates een borgsom moeten betalen van € 2.000,00 ter dekking van onderzoekskosten;

   

 5. Gebruiker dient aan het begin van de huurperiode het voertuig op schade te controleren. Bij schade aan het voertuig dient voor het gebruik van het voertuig de schade middels foto’s en video-opname aan Blueplates gemeld te worden. Indien dit niet is gebeurd, wordt de schade gezien als veroorzaakt door of tijden de huurperiode van gebruiker. 

 

9.6 Blueplates stelt een vaste prijs per kilometer in over de brandstof. Deze prijs wordt na de check-out (einde van de rit) gefactureerd als brandstofkosten en is vrijgesteld van korting. Een overzicht van de prijzen staat in het platform.

9.7 Gebruiker is verplicht om alle medewerking te verlenen bij het afhandelen van schade. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die Blueplates en/of derde partijen lijden door niet naleving hiervan.  

9.8 Na afloop van gebruikers huurperiode dient in de mobiele applicatie de volgende informatie verstrekt te worden: 

– of het voertuig schade heeft opgelopen. Stelling dient onderbouwt te worden met foto’s en video’s. 

– kilometerstand van het voertuig 

– uitkomst van controle van het brandstofmeterniveau van het voertuig. 

9.9 Gebruiker is zelfverantwoordelijk voor het correct en volledig volgen, invullen, controleren en voltooien van de Blueplates applicatie en het tijdig en op juiste wijze in- en uitchecken. 

9.10 Het is van uiterst belang dat de auto schoon, fris en netjes is. Van iedere chauffeur wordt daarom verwacht de auto schoon in te leveren aan het einde van de huurperiode. Klop de matten aan het eind van de shift uit, laat geen etenswaren/resten, blikjes, drinken achter en neem de oppervlakken af met een schoonmaakdoekje. Indien de auto niet netjes wordt achtergelaten zal dit leiden tot een boete. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de Blueplates annuleringskosten en het algemeen boetebeleid.

 

Artikel 10 Schade, verzekering en boetes 

10.1 Indien voor het sluiten van de huurovereenkomst en/of voor de verlenging niet de juiste procedure wordt gevolgd, dan is het voertuig niet verzekerd. De consequenties hiervoor zijn voor risico van gebruiker. 

10.2 Indien binnen achtenveertig (48) uur nadat de gebruiker het Voertuig heeft ingeleverd een schade wordt gemeld aan het Voertuig en niemand anders heeft in het voertuig gereden, geldt het rechtsvermoeden dat de schade tijdens de huurperiode van de gebruiker is ontstaan. 

10.3 De hoogte van het Eigen Risico kan variëren, afhankelijk van factoren als bijvoorbeeld leeftijd en waarde van de auto. Blueplates kan de Huurder als extra service de mogelijkheid bieden om het Eigen Risico af te kopen of te verlagen voor een vast bedrag per huurdag.

10.4 Indien de Huurder het Eigen Risico niet heeft afgekocht en er Schade ontstaat, is Blueplates gerechtigd om een voorschotbetaling op het Eigen Risico te innen bij de Huurder. 

10.5 Blueplates mag als voorwaarde voor dekking te stellen dat je een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overlegt. Als je geen of onvoldoende medewerking verleent, ben je zelf aansprakelijk voor de gehele schade die daaruit voortvloeit en vervalt de eventuele afkoopsom. 

 

Artikel 11 Betaling 

11.1 In artikel 9 wordt aangegeven welke betalingen voor gebruik van het Voertuig door gebruiker moeten zijn betaald. Na gebruik van het Voertuig worden de overige (kilometer)vergoedingen vastgesteld door gebruiker en Blueplates en worden deze vergoedingen direct bij gebruiker geïncasseerd.

11.2 Informatie over betaalmethodes is te vinden op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. 

11.3 Blueplates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen van gebruikers kant die invloed hebben op het aangaan van Huurovereenkomsten, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van Profielen, Huurperiodes, Huursom en/of Voertuigen. 

11.4 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates aanvullende kosten in rekening mag brengen en na afloop van de Huurperiode mag incasseren, in aanvulling op de Huursom, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van: 

 1. a)  eventuele boetes op grond van het Boetebeleid; 
 2. b)  brandstofkosten; 
 3. c)  schoonmaakkosten (als het voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode); 
 4. d)  kosten voor Pechhulp (die niet onder de gekozen Pechhulp-service vallen); 
 5. e)  het Eigen Risico wat van toepassing kan zijn op basis van de
  Verzekeringsovereenkomst, wat door Blueplates geïncasseerd wordt namens de Verzekeraar; 
 6. f)  eventuele boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- en/of andere overtredingen, waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem, veroorzaakt gedurende de Huurperiode en/of door de Huurder; 
 7. g)  een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan; 
 8. h)  een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Gebruiker voor zover dit wettelijk is toegestaan; 
 9. i)  BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel of de Huursom; 
 10. j)  eventuele Voorschotten betaald door Blueplates aan derden, waaronder bijvoorbeeld aan andere Gebruikers; 
 11. k)  eventuele kosten die voortkomen uit het storneren van automatisch incasso’s bij de bij Blueplates bekende en door Gebruiker opgegeven bankrekening.

   

11.5 Blueplates is gerechtigd om een borg te verlangen. De Huurder geeft bij het registreren op het Platform voor zover nodig toestemming om een borg open te stellen. Blueplates kan de borg gebruiken om openstaande vorderingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de Huursom) of aanvullende kosten (zoals beschreven in artikel 11.4) te innen, indien de Huurder deze niet uit eigen beweging betaalt. De Huurder betaalt de borg tijdens of voorafgaand aan de eerste boeking, daarna blijft de borg voor alle daaropvolgende boekingen staan. Twee maanden na afloop van de laatste Huurperiode ontvang je een overzicht van de bedragen die op de borg in mindering zijn gebracht en eventuele restant.

11.6 Blueplates is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en/of om haar Dienst op te schorten. 

11.7 Indien de Huurder de Huursom en/of aanvullende kosten zoals genoemd in artikel 11.4 niet tijdig aan Blueplates betaalt, kan Blueplates haar vordering op de Huurder uit handen geven aan een derde partij. In dit kader kunnen persoonsgegevens van de Huurder gedeeld worden met deze derde partij.

 

11.8 Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele lokale belasting- en andere regelgeving (waaronder begrepen de eventuele verplichting tot het afdragen van belasting, zoals inkomens- en omzetbelasting), die van toepassing kan zijn op de huur van een Voertuig. 

11.9 De Gebruiker machtigt Blueplates om de volgende betalingen af te schrijven van het bij Blueplates bekende en of door Gebruiker gebruikte bankrekeningnummer (of Credit Card) op het moment dat zij zich voordoen: 

 1. a)  Een boete op grond van het Boetebeleid van Blueplates;

   

 2. b)  Een verschuldigde betaling met betrekking tot de Dienst, waaronder de Blueplates Fee en eventuele andere Toeslagen;

   

 3. c)  Een verschuldigde betaling betreffende het Eigen Risico;

   

 4. d)  Een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker;

   

 5. e)  Eventuele Voorschotten betaald door Blueplates;

   

 6. f)  Een voorschotbetaling zoals bedoeld in artikel 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

   

 

Artikel 12 IE rechten 

12.1 Alle Blueplates IE berust uitsluitend bij OOY Mobility B.V. en/of haar licentiegevers. 

12.2 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Blueplates IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

12.3 Iedere directe of indirecte inbreuk op de Blueplates IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreuk makend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de Blueplates IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via GoogleAdwords). 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Blueplates is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Blueplates toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van Blueplates per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen. 

 

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 1. materiële Schade aan zaken;

   

 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

   

 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
  aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

   

13.3 Iedere aansprakelijkheid van Blueplates anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade. 

13.4 Blueplates is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van: 

 1. Informatie die Blueplates van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Blueplates verwijst; 
 2. Informatie die door Gebruikers op het Platform of in Profielen is geplaatst;
 3. Schade aan of verlies van eigendommen; 
 4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van Blueplates; 
 5. Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Voertuig;
 6. Het tanken van verkeerde brandstof en de kosten voor het leegpompen, pechhulp en eventuele vervolgreparaties. Deze zijn ten alle tijden voor rekening van Bestuurder; 
 7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker; 
 8. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het staken van de Dienst, het
  verwijderen van een Profiel en/of het sluiten van het Platform.

   

13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Blueplates beoogt niet de aansprakelijkheid van Blueplates voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Blueplates (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten. 

13.6 Gebruiker vrijwaart Blueplates voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op Blueplates IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Blueplates lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan gebruikers zijde, (ii) gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Huurovereenkomst. 

 

Artikel 14 Beëindiging Profiel 

14.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van het Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken die nog openstaan worden geannuleerd. 

14.2 Gebruiker aanvaardt dat Blueplates het recht heeft om het gebruik van de Dienst te blokkeren, gebruik af te sluiten en/of het Profiel te verwijderen, zonder jegens gebruiker aansprakelijk te zijn, indien Blueplates daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden. 

14.3 Indien gebruiker na beëindiging van gebruikers profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed heeft op het moment van beëindiging, zal Blueplates er zorg voor dragen dat deze bedragen aan gebruiker worden uitbetaald. 

14.4 Alle bedragen die gebruiker aan Blueplates verschuldigd is worden op het moment van beëindiging van het Profiel direct opeisbaar en/of verrekend met nog eventuele uit te betalen tegoeden. 

 

Artikel 15 Klachten en geschillen 

15.1 Indien gebruiker een klacht heeft, verzoeken wij gebruiker de klacht eerst bij Blueplates kenbaar te maken (+31 20 211 7420 of info@blueplates.app). Wanneer de klacht, naar gebruikers mening niet voldoende wordt behandeld, heeft gebruiker als consument de mogelijkheid de klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr. 

 

Artikel 16 Bevoegde rechter 

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/ of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het Voertuig is geregistreerd en wordt verhuurd. 

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. 

 

Artikel 17 Overige bepalingen

17.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Blueplates zal het ongeldige beding vervangen voor een geldig beding en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding. 

17.2 Blueplates mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Gebruiker verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens gebruiker zal kunnen uitoefenen. 

 

DOWNLOAD DE  BLUEPLATES APP!

Zonder eigen auto geld verdienen als taxichauffeur?

Download in de

APP STORE

Download via

GOOGLE PLAY