Algemene Voorwaarden Verhuurders

Blueplates Algemene Voorwaarden voor Verhuurders

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van diensten van Blueplates waarbij taxiondernemers een auto verhuren via de Blueplates app.

Blueplates adviseert u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen zodat u op de hoogte bent van alle rechten en plichten die over en weer gelden. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op het platform van Blueplates.  

Hierna worden OOY MOBILITY BV, Stichting Ondersteuning Taxi Ondernemers en Blueplates App aangeduid als “Blueplates”, “wij”, “ons” of “onze “tenzij anders aangeduid. 

 

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Blueplates: de handelsnaam en het merk van de besloten vennootschap OOY Mobility B.V., gevestigd te Johan Cruijff Boulevard 65 1101DL Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80429785 en/of aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder, maar niet uitsluitend OOY Mobility B.V. 

Dienst/ Diensten: de dienst(en) die Blueplates aan de Verhuurder verleent bestaande uit het aanbieden van een platform waarmee verhuur van een auto mogelijk wordt gemaakt. 

Adminprofiel: het individuele virtuele profiel bestaande uit ondernemer-gebonden gegevens van de verhuurder op het platform van Blueplates. Deze wordt gecreëerd en beheerd door Verhuurder na uitnodiging via email, wanneer Verhuurder zich aanmeldt voor het Platform. 

Activatie: het installeren van hardware om de dienst mogelijk te maken alsmede het moment waarop het voertuig als actief op het platform wordt aangeboden als verhuurbare voertuig aan bestuurders.

 Activatiedatum: de dag waarop het Voertuig als actief op het platform wordt aangeboden als verhuurbare voertuig aan bestuurders.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een profiel heeft aangemaakt op het platform voor het gebruik van de dienst. 

Geverifieerd Gebruiker: de gebruiker van een voertuig die door Blueplates is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd op basis van een combinatie van controles op verschillende door gebruiker aangeleverde gegevens. 

Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij die de Verzekeringsovereenkomst via Blueplates aanbiedt. 

Verhuurder: de geverifieerde gebruiker die aantoonbaar eigenaar/houder is van voertuig(en) die deelneemt aan het platform door deze beschikbaar te stellen aan huurders via Blueplates. Deze betaalt de periodieke partner bijdrage en ontvangt huursom verkregen van huurder(s) minus partnerbijdrage. 

 Partnerovereenkomst: De overeenkomst tussen Blueplates en de partner voor het beschikbaar stellen van het Voertuig bestemd voor verhuur (de dienst) en waarop deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en geldende tarievenoverzicht van toepassing zijn.

Verzekeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Blueplates als verzekeringsnemer, bestuurder als verzekerde en de verzekeraar ten behoeve van het gebruik van een voertuig dat via het platform is gehuurd. De verzekeraar weet dat het voertuig gebruikt wordt als taxi door de verhuurder en/of geverifieerde gebruikers.

Blueplates Fee: de bemiddelingsvergoeding die Blueplates in rekening brengt aan Verhuurders bij een succesvolle verhuur.

Partnerbijdrage: de vergoeding die verhuurder dient te betalen aan Blueplates voor de door de Blueplates verrichte dienst die door verhuurder is aangegeven op het addendum.

Kilometervergoeding: De prijs die betaald moet worden voor het excessief gebruik van kilometers. Dit valt buiten de vrije kilometers

Verzekering Fee: de premie die door Blueplates namens verzekeraar in rekening wordt gebracht aan verhuurder. 

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de dienst. Deze staan op de website: (hier website invullen).

Voorschotten: alle redelijke en evenredige kosten die Blueplates ten behoeve van een verhuurder en/of namens een gebruiker heeft gemaakt gedurende de verhuurperiode, waaronder, maar niet uitsluitend kosten in verband met onderhoud, pech, ongeval, schadeherstel, wegsleepregelingen, verkeersboetes en/of anderszins. 

Blueplates IE: alle IE rechten ten aanzien van de dienst, het platform en de content. Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow.

Boordcomputer Taxi (BCT): de in de auto vereiste boordcomputer voor taxi’s welke de taxiritten en de arbeidstijden van de taxichauffeur registreert. 

Chauffeurskaart / Taxi-pas: een aan bestuurder afgegeven boordcomputerkaart door KIWA waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen. 

Hardware: Alle door Blueplates geïnstalleerde apparatuur, fysieke componenten of onderdelen die de dienst mogelijk maken. 

Huurverzoek: het aanbod van de huurder voor het sluiten van de huurovereenkomst, zoals via het platform kan worden verzonden aan Blueplates. 

Installatie: het in- en/of uitbouw van hardware en eventueel andere apparatuur of aanpassingen aan de auto om de dienst mogelijk te maken. 

Ondernemerskaart Blueplates: de geldige bedrijfsgebonden smartcard die aan Blueplates is afgegeven door KIWA voor ontgrendeling en toegang tot de boordcomputer in de taxi waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende taxiondernemer kan vaststellen.

Pechmelding: een binnenkomende mededeling (kennisgeving) via de Blueplates app over geconstateerde mechanisch of technisch defect aan het voertuig dat rechtstreeks verband houdt met het gebruik van het voertuig door de bestuurder tijdens de huurperiode, 

Platform: het platform dat via de mobiele applicatie van Blueplates of de huidige en toekomstige Blueplates websites, waaronder, maar niet uitsluitend www.blueplates.app of enige andere Blueplates website en onderliggende pagina ‘s, bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de dienst gebruik te maken. 

Schade: alle schade, gebreken en andere onvolkomenheden ontstaan aan het voertuig gedurende de huurperiode, waarvan het ontstaan bij aanvang van de reis nog onzeker en onvoorzien is, binnen de looptijd van de huurovereenkomst ontstaat, niet het gevolg is van opzet, roekeloosheid, grove schuld, fraude of handelen of nalaten in strijd met wet- en regelgeving of enig gebruiks- of onderhoudsvoorschrift door bestuurder en ervoor zorgt dat bestuurder niet (veilig) verder kan rijden

Voertuig: een verzekerd voertuig (auto of personenbus) beoordeelt en geregistreerd in het RDW-kentekenregister als taxi met een blauw kentekenplaat voorzien van een geactiveerde BCT waarvoor een Taxi-pas vereist is.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke overeenkomsten (levering en het gebruik van de dienst) via het platform van Blueplates, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan. 

2.2 Blueplates kan deze Algemene Voorwaarden en het tarievenoverzicht op elk moment eenzijdig wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het platform te vinden. Voor de Verhuurder negatieve wijzigingen zullen tenminste een (1) maand vooraf bekend worden gemaakt. De wijzigingen treden een (1) maand na de bekendmaking of op een in de bekendmaking vermelde (latere) datum in werking. 

Indien de verhuurder de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de partnerovereenkomst schriftelijke opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging(en) van kracht wordt. De opzegging dient door Blueplates te zijn ontvangen binnen een (1) maand na ontvangst door de Verhuurder van de bekendmaking. 

Indien verhuurder het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden en/of tarievenoverzicht, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Blueplates en de verhuurder. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via het platform dient slechts ter informatie.

2.4 Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en mondelinge uitingen van Blueplates gaan de Algemene Voorwaarden voor. 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Blueplates, met uitsluiting van de voorwaarden van derden. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van verhuurder prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden tenzij Blueplates uw voorwaarden schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen Algemene Voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Blueplates erkent u met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

 

Artikel 3 Algemene duur en beëindigingsbepalingen 

3.1 Tenzij anders overeengekomen wordt de partnerovereenkomst aangegaan voor een (initiële) looptijd van twee (2) jaar. De looptijd (duur) van de partnerovereenkomst vangt aan op de dag van activatie. Wanneer verhuurder geen mededeling is gedaan van de activatie-datum, wordt de duur van de partnerovereenkomst geacht te zijn aangevangen tien (10) dagen na het ondertekenen van de partnerovereenkomst. 

3.2 Tenzij Blueplates of verhuurder ten minste één (1) maand voor afloop van de initiële periode de partnerovereenkomst schriftelijk opzegt, wordt de partnerovereenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd en kan deze vervolgens op elk moment door verhuurder schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 

3.3 Indien de Partnerovereenkomst door verhuurder voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de initiële looptijd (gedeeltelijk) wordt opgezegd/beëindigd, dan is – onverminderd de overige rechten van Blueplates – direct na de voortijdige opzegging/ beëindiging een afkoopsom verschuldigd door verhuurder aan Blueplates. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de dienst uit: (i) honderd procent (100%) van het vaste terugkerende maandelijkse tarief voor de dienst, te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de overeenkomst te vroeg is opgezegd/beëindigd en – indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de diensten, voor de volledige initiële looptijd van de partnerovereenkomst. Indien Verhuurder de partnerovereenkomst voor Activatie van de Dienst opzegt, is hij tevens het eenmalige tarief €350,- (driehonderd en vijftig euro) voor de in- en/of uitbouw van de hardware – zonder kortingen – aan Blueplates verschuldigd.

 

Artikel 4 Registratie en Adminprofiel

4.1 Voor gebruik van de Dienst dient verhuurder zich te registreren als gebruiker en een adminprofiel op te stellen.

4.2 Het is niet toegestaan om meer dan 1 (één) maal te registreren als verhuurder en/of meerdere adminprofielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het platform. 

4.3 Verhuurder garandeert dat alle informatie in het adminprofiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Verhuurder erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het platform en de dienst. Verhuurder erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in het eigen profiel. Verhuurder erkent dat alle schade die hij/zij, Blueplates of een derde lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie volledig voor eigen rekening en risico komt van de verhuurder, tenzij dwingend recht anders bepaald.

4.4 De gegevens die verhuurder tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid heeft verhuurder kunnen lezen voordat het adminprofiel volledig werd gemaakt.

4.5 Het profiel is strikt persoonlijk. Het is verhuurder dan ook niet toegestaan om de gebruikersnaam en/of wachtwoord niet derden te verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot het Adminprofiel. Verhuurder is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via de eigen gebruikersnaam en het wachtwoord van het platform wordt gemaakt. Blueplates mag ervan uitgaan dat verhuurder ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Verhuurder is verplicht om bij enig vermoeden van misbruik van het profiel om dit te melden aan Blueplates.  Tevens rust op de verhuurder de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen om het wachtwoord en/of gebruikersnaam optimaal te beschermen. Blueplates adviseert alle gebruikers om periodiek het wachtwoord te wijzigen.  

4.6 Het staat Blueplates te allen tijde vrij om een adminprofiel te verwijderen, wanneer er bijvoorbeeld klachten zijn over de wijze waarop verhuurder het voertuig aanbiedt en/of platform gebruikt. 

4.7 Blueplates behoudt zich het recht voor om jouw registratie als Gebruiker op het Platform te weigeren, indien de door Blueplates gehanteerde veiligheidscontroles niet succesvol afgerond kunnen worden en/of niet voldaan kan worden aan door Blueplates gestelde vereisten voor de Dienst. Deze controles en vereisten kunnen onder andere zien op of te maken hebben met: 

 • Verificatie van de identiteit 
 • Verificatie van rijbevoegdheid 
 • Verificatie van taxibevoegdheid 
 • Verificatie van ondernemingsbevoegdheid 
 • Betaling & kredietwaardigheid 
 • Risico inschatting 
 • Blueplates historie

 

Artikel 5 Vereisten voor Voertuig 

4.1 Als Verhuurder mag Blueplates van u verwachten dat; 

 1. Alle taxi’s die ter verhuur worden aangeboden, verzekerde Voertuigen zijn en gereed zijn voor gezamenlijk taxigebruik;
 2. Verhuurder garandeert dat alle aan Blueplates aangeboden voertuigen voldoen aan de volgende vereisten: 
  1. Het Voertuig is volledig uw eigendom (of u dient vooraf een schriftelijke machtiging te overleggen waaruit blijkt dat de rechtmatige eigenaar u heeft gemachtigd het voertuig via het Platform te Verhuren)
   1. In het geval van een leaseauto, bent u als verhuurder zelfverantwoordelijk voor de eventueel benodigde toestemming van de Leasemaatschappij, welke u, als daarom verzocht wordt, ook dient te kunnen aantonen/overleggen; 
   2. Indien een door u aangeboden voertuig op naam staat van een rechtspersoon, bent u als verhuurder zelfverantwoordelijk voor de eventueel benodigde toestemming van die rechtspersoon, welke u, als daarom verzocht wordt, ook dient te kunnen aantonen /overleggen
  2. Alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in het Nederland;
  3. Het Voertuig is voorzien van een geldige APK;
  4. Het Voertuig is ten minste verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inzittenden verzekering, waarbij de verzekeraar weet dat de auto gebruikt wordt als taxi door voertuigeigenaar en eventueel andere bestuurders. Indien gewenst kan Blueplates de verzekeringspolis overnemen middels een intermediaire wijziging;
  5. Alle belastingen, waaronder wegenbelasting, ten aanzien van het Voertuig zijn (tijdig) betaald;
  6. Het Voertuig is voorzien van een geldig blauw kenteken, welk kenteken geldig en geregistreerd is in Nederland;
  7. Het Voertuig is voorzien van een werkend BCT. Boordcomputer kan gekoppeld zijn aan een eventueel aanwezige printer en taxameter;
  8. Het voertuig heeft of krijgt al het regulier onderhoud zoals geadviseerd door de fabrikant van het voertuig;
  9. Het Voertuig kan normaal worden gebruikt en bevat voldoende noodzakelijke vloeistoffen, waaronder, maar niet uitsluitend, motorolie, remolie, koelvloeistof, etc.

4.2 Indien een voertuig op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, zal Blueplates het voertuig deactiveren en alle uitstaande reserveringen of huurovereenkomsten beëindigen en/of huurverzoeken afwijzen. Bestaande reserveringen zullen, indien gewenst, kosteloos worden omgeboekt of geannuleerd.

4.3 Blueplates is daarom ten alle tijde gerechtigd het voertuig van het Platform te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of huurovereenkomsten te beëindigen en/of huurverzoeken af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/of aanwijzingen heeft dat een voertuig niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals gesteld in artikel 4.1 sub 2. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel pech-meldingen betrekking hebben op een voertuig. 

4.4 Blueplates en de verzekeraar zijn gerechtigd om enerzijds de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verzekeringshistorie van verhuur en anderzijds de specificaties, verzekeringshistorie, strafrechtelijk verleden en de schadehistorie van voertuigen te controleren door middel van databases van derden. 

4.5 De verhuurder moet er te allen tijde voor zorgen dat zijn profiel en de foto’s van zijn voertuig actueel zijn. Er moet een duidelijke en volledige set foto’s van het voertuig beschikbaar zijn en deze set moet regelmatig worden bijgewerkt (minimaal eenmaal per maand), om de huidige staat van het voertuig (en bestaande schade en/of krassen en deuken) vast te leggen en te registreren. 

4.6 Het is niet toegestaan om eenzelfde voertuig via meerdere of verschillende profielen bij Blueplates aan te bieden. 

 

Artikel 5 Het Platform 

5.1 Blueplates biedt het Platform ‘as is’ aan. Verhuurder aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die worden aangetroffen op het platform op het moment van gebruik. Blueplates behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten, services en eigenschappen van de dienst op basis van objectieve criteria (al dan niet) aan te bieden aan (een deel van) haar gebruikers. Blueplates sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

5.2 Verhuurder aanvaardt dat Blueplates altijd gerechtigd is het platform of de dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens u. Indien verhuurder zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de dienst en het platform niet meer te gebruiken en uw profiel te verwijderen. 

5.3 Blueplates garandeert niet dat de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen in de dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Verhuurder aanvaardt dat Blueplates jegens u niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst. 

5.4 Verhuurder aanvaardt dat Blueplates gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens u aansprakelijk te worden, de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform. 

5.5 Verhuurder aanvaardt dat Blueplates gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens verhuurder aansprakelijk te worden, voertuigen van het platform te verwijderen. 

5.6 Verhuurder aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens Blueplates en eventuele derden voor alle informatie die u via uw profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een huurovereenkomst, verzekeringsovereenkomst en/of huurverzoek. 

5.7 Verhuurder aanvaardt dat Blueplates geen enkele garantie geeft en kan geven op voertuigen die worden aangeboden via het platform en de op het platform, middels profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. U aanvaardt voorts dat u Blueplates op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 

 

Artikel 6 Kilometervrij huren 

6.1 Het kilometervrij verhuren geschiedt op basis van de fair use policy. De voertuigen worden kilometervrij verhuurd aan alle community gebruikers.

6.2 Op het hierboven genoemde zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Als er blijkt dat er na afloop van de huurperiode sprake is geweest van misbruik of een excessief aantal totaal gereden kilometers. (Dit houdt in meer dan 2.500 gereden kilometers per week). Blueplates behoudt in deze gevallen het recht om de kosten in rekening te brengen, voor de extra gereden kilometers, de huurperiode te beëindigen en/of andere voorwaarden te stellen.

6.3 Alle voertuigen zijn vanaf dag 1 kilometervrij te verhuren.

 

Artikel 7 IE rechten 

7.1 Alle Blueplates IE berust uitsluitend bij OOY Mobility B.V. en/of haar licentiegevers. 

7.2 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Blueplates IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

7.3 Iedere directe of indirecte inbreuk op de Blueplates IE is verboden. U garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreuk makend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de Blueplates IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via GoogleAdwords). 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Blueplates is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die verhuurder lijdt als gevolg van een aan Blueplates toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van Blueplates per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen. 

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 

 1. Materiële schade aan zaken;
 2. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
 3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de
  aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Blueplates anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade. 

8.4 Blueplates is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van: 

 1. Informatie die Blueplates van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Blueplates verwijst; 
 2. Informatie die door gebruikers op het platform of in profielen is geplaatst;
 3. Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Voertuig; 
 4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van Blueplates; 
 5. Verkeers- of parkeerovertredingen in verband met een Voertuig;
 6. Het tanken van verkeerde brandstof en de kosten voor het leegpompen, pechhulp en eventuele vervolgreparaties. Deze zijn ten alle tijden voor rekening van Bestuurder; 
 7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere verhuurder of bestuurder; 
 8. Het beëindigen van een huurovereenkomst, het staken van de dienst, het
  verwijderen van een profiel en/of het sluiten van het platform. 

8.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Blueplates beoogt niet de aansprakelijkheid van Blueplates voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Blueplates (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten. 

8.6 Verhuurder vrijwaart Blueplates voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op Blueplates IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Blueplates lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan verhuurders zijde, (ii) verhuurders gebruik van de dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de huurovereenkomst. 

 

Artikel 9 Beëindiging van de Partnerovereenkomst en Adminprofiel 

9.1 Verhuurder heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en het adminprofiel te beëindigen en te laten verwijderen. De beëindiging van uw adminprofiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken die nog openstaan worden geannuleerd. 

9.2 Verhuurder aanvaardt dat Blueplates het recht heeft om verhuurders gebruik van de dienst te blokkeren, u af te sluiten en/of uw profiel te verwijderen, zonder jegens u aansprakelijk te zijn, indien Blueplates daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien u in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden. 

9.3 Indien verhuurder na beëindiging van het adminprofiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed heeft op het moment van beëindiging, zal Blueplates er zorg voor dragen dat deze bedragen aan verhuurder worden uitbetaald. De betaling zal geschieden binnen 30 dagen na beëindiging.

9.4 Alle bedragen die u aan Blueplates verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van uw Adminprofiel direct opeisbaar en/of verrekend met nog eventuele uit te betalen tegoeden.  

 

Artikel 10 Klachten en geschillen 

10.1 Indien verhuurder een klacht heeft, verzoeken wij u de klacht eerst bij Blueplates kenbaar te maken (+31 20 211 7420 of info@blueplates.app). Wanneer de klacht, naar verhuurders mening niet voldoende wordt behandeld, heeft verhuurder als Consument de mogelijkheid de klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 11 Bevoegde rechter 

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/ of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het Voertuig is geregistreerd en wordt verhuurd. 

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. 

 

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Blueplates zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding. 

12.2 Blueplates mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen. 

DOWNLOAD DE  BLUEPLATES APP!

Zonder eigen auto geld verdienen als taxichauffeur?

Download in de

APP STORE

Download via

GOOGLE PLAY